ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 
Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady umieszczony na produktach informuje, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej także „zużyty sprzęt” lub „elektrośmieci”)
nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Wyrzucając elektrośmieci do kontenera stwarzasz zagrożenie dla środowiska. Segregując i przekazując do przetworzenia, odzysku,
recyklingu oraz utylizacji zużyty sprzęt chronisz środowisko przed zanieczyszczeniem i skażeniem, 
przyczyniasz się do zmniejszenia stopnia wykorzystania zasobów naturalnych oraz obniżenia kosztów produkcji nowego sprzętu.Najbliższe punkty zbiórki elektrośmieci: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ołowianej 43, Jasinieckiej 7a i Inwalidów 15. w Bydgoszczy
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, którego żadne z wymiarów nie przekracza 25 cm można oddać bez konieczności zakupu nowego sprzętu,
w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży detalicznej sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.
2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, 
o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
3.1 zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: Jubiler Domino, ul.Broniewskiego 1, Osiedle Błonie, Bydgoszcz.
4. Prowadzący punkt serwisowy może zapewnić nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych
lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Na terenie całego kraju działają również Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (czyli PSZOK). 
W tych miejscach także możesz oddać swój stary sprzęt elektroniczny lub elektryczny, zarówno kompletny jak i niekompletny. 

Lista punktów zbierania zużytego sprzętu dostępna jest na stronach każdej gminy, a także m.in. pod adresem: 
https://www.elektroeko.pl/punkty-zbierania-elektrosmieci/